CẨU LAO LẮP DẦM CẦU KHUỂ HẢI PHÒNG-NĂM 2008
CẨU LAO LẮP DẦM CẦU KHUỂ HẢI PHÒNG NĂM 2008
CẨU LẮP DỰNG BỒN CHỨA GA CHO CÔNG TY XÂP LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 2015
CẨU LẮP DỰNG BỒN CHỨA GA CHO CÔNG TY XÂP LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 2015
LÀM DẦM CẦU THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG - TỈNH QUẢNG NINH 2015
LÀM DẦM CẦU THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG – TỈNH QUẢNG NINH 2015
CẨU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC HỒ TAM BẠC - HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC HỒ TAM BẠC – HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP DỰNG CẨU ĐẾ Ở CẢNG HẢI AN - HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP DỰNG CẨU ĐẾ Ở CẢNG HẢI AN – HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP ĐẶT MÁY LÀM BAO BÌ CỦA NHẬT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VISHIP - HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP ĐẶT MÁY LÀM BAO BÌ CỦA NHẬT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VISHIP – HẢI PHÒNG 2015
CẨU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÒ QUAY NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT - HẢI DƯƠNG 2015
CẨU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LÒ QUAY NHÀ MÁY THÉP HÒA PHÁT – HẢI DƯƠNG 2015
THÁO DẦM CẦU NIỆM HẢI PHÒNG 2015
THÁO DẦM CẦU NIỆM HẢI PHÒNG 2015
LẮP CẨU ĐẾ Ở CẢNG HẢI AN - HẢI PHÒNG 2014
LẮP CẨU ĐẾ Ở CẢNG HẢI AN – HẢI PHÒNG 2014
LẮP TRỤ CẨU Ở CẢNG 128 ĐÌNH VŨ - HẢI PHÒNG
LẮP TRỤ CẨU Ở CẢNG 128 ĐÌNH VŨ – HẢI PHÒNG
CẨU LẮP ĐẶT XILO NHÀ MÁY XI MĂNG PHÚC SƠN 2015
CẨU LẮP ĐẶT XILO NHÀ MÁY XI MĂNG PHÚC SƠN 2015